We would like to thank all of our supporters

2011/1/1~2020/12/31

$10000~

Ryuji Ueno Foundation

Sachiko Kuno

$5000~

Shuji Mihori

$2000~

Keiko Honda

Scott Allen (Non members)

ET

$1000~

Akiko Murai (Non members)

Edward Arcari

Kanako Yamashita

Keiko Kitazawa

Keiko Honda

Kyoko Matsuda

Naoko Arcari

$500~

Chieko Mihori

Shoko Masuda

Reiko Hirai

$250~

Chizuko Imado

Hiroko Tamanaha

Masako Koike

Ruriko Yamakawa

Yasuo Koike

Yasuko Hara

Yoshiko Hardick