top of page

We would like to thank all of our supporters

as of 2022/12/31

$10000~

Sachiko Kuno

Ryuji Ueno Foundation

$2000~

ET

$1000~

Kyoko Matsuda

Keiko Kitazawa

$500~

Hitoshi Yamazawa

$250~

Doug Palmer

Yuri Maeda

Shukuro manabe

bottom of page