top of page

We would like to thank all of our supporters

as of 2021/12/31

$10000~

Sachiko Kuno

Ryuji Ueno Foundation

$2000~

Keiko Honda

$1000~

Kyoko Matsuda

ET

Keiko Kitazawa

$500~

Chizuko Imado

Shoko Masuda

Reiko Hirai

$250~

Yuko Hashimoto

HT

Nobuko Manabe

Yuko Puglisi

$150~

Shukuro Manabe

Yasuko Mita

bottom of page